a BIP : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie
pomoc
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie

Przetarg


3. Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie - 24.09.2011 r.


 

  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa oleju opałowego lekkiego realizowana na podstawie cyklicznych zleceń do kotłowni w obiektach MOSiR w Lipnie

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, pl. 11 Listopada 13A, 87-600 Lipno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2883490, godziny urzędowania poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosirlipno.pl

·                  Adres strony z SIWZ: www.mosirlipno.biggov.net/

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego realizowana na podstawie cyklicznych zleceń do kotłowni w obiektach MOSiR w Lipnie.

1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa oleju opałowego lekkiego realizowana na podstawie cyklicznych zleceń, do kotłowni w obiektach MOSiR w Lipnie: - Kryta Pływalnia, Plac 11-go Listopada 13A w Lipnie, - Stadion Miejski, ul. Sportowa 13 w Lipnie. Szacunkowa wielkość poszczególnych zleceń, kształtuje się następująco: kotłownia - Kryta Pływalnia - ok. 4 000 l (na jedno tankowanie), kotłownia - Stadion Miejski - ok. 1 000 l (na jedno tankowanie), w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy w łącznej ilości 100 000 litrów w 2011/2012 r., do kotłowni Krytej Pływalni ul. 11 Listopada 13A – 88 000 l i Stadionu Miejskiego ul. Sportowa 13 – 12 000 l..

1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) WADIUM – nie dotyczy

2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

posiada - nie posiada

3.2) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

czy wykonawca posiada sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia

3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

czy wykonawca zatrudnia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i wymagane uprwnienia

 

4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- koncesję, zezwolenie lub licencję

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

5) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

PROCEDURA

1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

2) KRYTERIA OCENY OFERT

2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której  dokonano wyboru wykonawcy: nie

4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mosirlipno.bipgov.net/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie, Plac 11 listopada 13A, 87-600 Lipno,.

4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.10.2011 godzina 13:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie Plac 11 listopada 13A 87-600 Lipno.

4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

4.6) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Kontakt: Jan Zbytniewski tel. 663916600

 

ZAŁĄCZNIKI:

   1. Specyfikacja SIWZ.

   2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.

   3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

   4. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy

 Lista plików


NazwaData dodaniaLicznik


Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Jan ZbytniewskiJan ZbytniewskiJan Zbytniewski
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
24 września 2011 r. 15:4432921


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
24 września 2011 r. 15:44 Dodanie Jan Zbytniewski
Pokaż więcej